§ 1 Wstęp

Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez AW Coaching Anna Witkiewicz z siedzibą w Warszawie, 01-050, ul. Miła 37/89, nr NIP: 7781301816, nr REGON: 146649820 (zwanego dalej „AW Coaching Anna Witkiewicz”), Państwa danych osobowych w Serwisie www.annawitkiewicz.pl.

W Polityce Prywatności znajdziesz informacje, w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

§ 2 Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AW Coaching Anna Witkiewicz, z siedzibą w Warszawie.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci” oraz w zbiorze pod nazwą „Marketing”, w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, proszę napisać do nas na adres coach@annawitkiewicz.pl lub na adres pocztowy: Warszawa 01- 050, ul. Miła 37/89.

§ 3 Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a. udzielone przez Państwa zgody,

b. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez AW Coaching Anna Witkiewicz albo odbiorców danych, które stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług AW Coaching Anna Witkiewicz oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez AW Coaching Anna Witkiewicz działalności gospodarczej.

2. Podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z Serwisu.

3. Udzielenie przez Państwa zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu jest dobrowolne, a udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do AW Coaching Anna Witkiewicz żądania w tym zakresie na adres coach@annawitkiewicz.pl.

§ 4 Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych AW Coaching Anna Witkiewicz.

2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych oraz informacji i materiałów marketingowych AW Coaching Anna Witkiewicz będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Państwa dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

a. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

b. odpowiadania na Państwa zapytania;

c. marketingu własnych produktów (jeśli są Państwo naszymi klientami, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Państwa zgodzie);

§ 5 Uprawnienia

1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

2. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez AW Coaching Anna Witkiewicz. Możecie bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas swoich danych osobowych. Możecie również uzyskać od nas informacje nt:

a. Celu przetwarzania Państwa danych osobowych,

b. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane,

c. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe,

d. Jak długo planujemy przechowywać Państwa dane osobowe.

3. Ponadto na Państwa żądanie AW Coaching Anna Witkiewicz uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez jest AW Coaching Anna Witkiewicz w celu marketingu bezpośredniego jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia całkowitego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na cele marketingowe.

5. Aby odwołać swoją zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji handlowych i skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić AW Coaching Anna Witkiewicz stosowne żądanie na adres e-mail: coach@annawitkiewicz.pl.

§ 6 Zasady ochrony danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. AW Coaching Anna Witkiewicz zastosowało środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczyło Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. AW Coaching Anna Witkiewicz wdrożyło politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od AW Coaching Anna Witkiewicz, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 8 Ciasteczka

1. AW Coaching Anna Witkiewicz oświadcza, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Serwisu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają AW Coaching Anna Witkiewicz określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę Serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Serwisie).

4. AW Coaching Anna Witkiewicz wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,

b. statystycznym,

c. przystosowania Serwisu do Państwa preferencji.

5. AW Coaching Anna Witkiewicz może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Klienta jako zalogowanego.

8. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Klienta podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Serwisu usprawnienia działania Serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Serwisu, zapamiętywania ustawień Klientów dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Serwisie.

9. Serwis korzysta z Google Analytics oraz narzędzi: HotJar, które używają plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu.

10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować prawidłowo.

12. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.

§ 9 Zmiany

1. AW Coaching Anna Witkiewicz zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Serwisie pod adresem https://annawitkiewicz.pl.

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.